Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  1.  Dokumenty w PDF będą zamieszczane od 2020 roku
  2.  Dokument, dla których istotne są treści takie jak np. pieczęć, podpis , itp. będą zamieszczane  jedynie w postaci skanów
  3.  Zamieszczane archiwalia – nie ma możliwości zamiany ich na PDF

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-18.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Piechaczek, sekretariat@muzeum.glubczyce.info. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4850193. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2013-12-02.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

48-100 Głubczyce, ul. Rynek 1
Tel.: 77 485 01 93
Faks:
E-mail:
Strona internetowa: muzeum.powiatglubczycki.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.bip.muzeum.powiatglubczycki.pl , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
  • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
  • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
  • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Zapraszamy do naszego muzeum osoby niepełnosprawne. Instytucja jest w znacznej części przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Komunikację między piętrami zapewnia obszerna winda. Najkorzystniejsze wejście do muzeum dla osób poruszających się na wózkach znajduje się od ul. Emilii Plater (przy pizzerii/kawiarni "Paradiso"). Przed wejściem do ratusza znajduje się podjazd, który zapewnia dostęp do windy. Jest to najbliższy punkt do którego można dostać się samochodem. Obok wejścia znajduje się duży parking.

Siedziba muzeum znajduje się na pierwszym piętrze. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek. Prosimy o jego użycie w przypadku problemów z wejściem. Możecie Państwo liczyć na pomoc naszych pracowników przy drzwiach frontowych. 

Na terenie wystaw stałych nie ma progów utrudniających komunikację. Wystawy czasowe najczęściej znajdują się na zabytkowym parterze(komory sukiennicze z XIII wieku, które można obejrzeć), natomiast dostęp do sali wystaw czasowych jest niestety utrudniony ze względu na znajdujące się tam stopnie. 

Znajdującą się w sukiennicach makietę Głubczyc z XVIII wieku można obejrzeć w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej(zakładka "Makieta Głubczyc").

Większe grupy osób poruszających się na wózkach prosimy o wcześniejszą informację dotyczącą zamiaru wizyty, kontaktując się z sekretariatem muzeum pod nr telefonu: 77 485 01 93.

​​​​​​​Dla osób z dysfunkcjami wzrokowymi i niewidzących polecamy wizytę z przewodnikiem. 
Opisy przy eksponatach staramy się tworzyć dużą, czytelną czcionką. Na stronie internetowej(prawa/górna część ekranu) istnieje opcja przełączenia podglądu treści z funkcją dla osób niedowidzących.
Osoba niewidząca lub niedowidząca ma prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem. Dysponujemy miską dla czworonoga.

Muzeum posiada toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne wraz z ich opiekunami uprawnione są do wykupienia biletu ulgowego. Zaświadczeniem potwierdzającym uprawnienie do skorzystania z ulgi jest legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak tłumacza języka migowego